Consumenten voorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door Serbo B.V. , uitgiftedatum 1 januari 2021

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De ondernemer: Serbo B.V.

b. De consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer, als onder a omschreven;

c. Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen;

d. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, die Serbo B.V. doet, op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk die zij sluiten met de consument.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Serbo B.V..

Artikel 3: Het aanbod

3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werkzaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

3.3 Het aanbod vermeldt veelal het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden begonnen en, indien mogelijk,  een vaste dan wel vermoedelijke datum van de op- of aflevering.

3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming methode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’:

a) Bij de prijsvorming methode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

b) Bij de prijsvorming methode ‘regie’ doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eventueel eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument aan de ondernemer te worden geretourneerd.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Serbo B.V..

4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer

5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijk voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

b) onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;

c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

e) onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals (parkeer)vergunningen en ontheffingen) en gegevens.

6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer te melden.

6.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

– onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

Artikel 7: Overmacht

7.1. Ondernemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens consument na te komen.

7.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van ondernemer of door ondernemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door aardbevingen, natuurrampen, oorlog, brand, stroomstoringen, het weer, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, pandemieën, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

7.3. Ondernemer is niet meer bevoegd tot opschorting, als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Ondernemer en consument kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

7.4. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 8: Meer – en minderwerk

8.1 Bij de prijsvorming methode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.

8.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

8.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.

8.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer respectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. In de prijs van het werk zijn niet, tenzij anders overeengekomen,  begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstelwerk of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv-installaties en dergelijke;

b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.

Artikel 10: Op – of aflevering van het werk

10.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard;

10.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

– uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid. Indien consument binnen die periode niet schriftelijk gemotiveerd afkeurt, wordt het werk beschouwd als opgeleverd;  

– de consument het werk in gebruik neemt;

– de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Consument zorgt ervoor dat:

a. de monteurs in de gelegenheid worden gesteld om direct na aankomst op de bouwplaats met hun werkzaamheden te beginnen;

b. de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren;

c. de toegangswegen tot de bouwplaats of waar de goederen dan ook moeten worden afgeleverd, geschikt zijn voor vervoer van de materialen;

d. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage en er, naar het oordeel van ondernemer, op de bouwplaats, en binnen de eventueel aanwezige afrastering, voldoende ruimte is voor  opslag;

e. er binnen een afstand van 15 meter tot de werkplek voldoende aansluitmogelijkheden zijn voor verlichting en elektriciteit, waarbij de elektrische aansluiting geschikt moet zijn voor 230 volt.

f. er op de bouwplaats sanitaire voorzieningen aanwezig zijn voor het personeel van ondernemer.  

11.2. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode van ondernemer verlengd met de als gevolg van de onwerkbare omstandigheden ontstane stagnatietijd.

Onder onwerkbare omstandigheden worden onder andere verstaan: alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals neerslag, wind en vorst), die er de oorzaak van zijn dat er een (onveilige) werksituatie ontstaat.

11.3. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor voorzieningen, middelen, materialen, hulpmaterialen, steigers, ladders en dergelijke, die door consument zelf ter beschikking zijn gesteld. 

11.4. Consument draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van ondernemer, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 12: Betaling

12.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van consument of op een door ondernemer aangewezen rekening.

12.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van de levering/het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.

12.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van de prijs.

Artikel 13: De eindafrekening

13.1 Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.

13.2 Bij toepassing van de prijsvorming methode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

13.3 Bij toepassing van de prijsvorming methode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. 

13.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is consument gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

14.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten voor het opnemen van vrije dagen van consument.  

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.

Artikel 15: Niet – tijdige betaling

15.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

15.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.

15.3 Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:

– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

– voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Artikel 17: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

17.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

17.2 Openbaart zich binnen de garantietermijn na (op)levering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos, volgens de garantievoorwaarden, verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. 

17.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat ondernemer voor een periode van vijf jaar na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

17.4. In afwijking van de in lid 1 van dit artikel genoemde periode van vijf jaar en tenzij anders is overeengekomen, zal de garantietermijn op ventilatieroosters en hang- en sluitwerk één jaar bedragen. 

17.5 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:

– gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;

– gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

– gebreken geen gevolg zijn van het werk;

– gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud en aantoonbare reiniging;

– gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer;

– gebreken het gevolg zijn van door derden aangebrachte materialen of constructies (o.a. zonwering), zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer;

– gebreken het gevolg zijn van foutief gebruik of misbruik;

– de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

– andere gebreken, fouten, of schade die niet het gevolg zijn van gebreken in het materiaal of de productie of van structurele fouten, welke voorgaande opsomming niet uitputtend is. 

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

18.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

18.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.